Ziehung: 1 | Einsatz: 5 | Tipp: rot | Ziehungsfarbe: rot | Ergebnis: gewonnen | Kontostand: 55
Ziehung: 2 | Einsatz: 5 | Tipp: schwarz | Ziehungsfarbe: rot | Ergebnis: verloren | Kontostand: 50
Ziehung: 3 | Einsatz: 10 | Tipp: schwarz | Ziehungsfarbe: bank | Ergebnis: verloren | Kontostand: 40
Ziehung: 4 | Einsatz: 20 | Tipp: schwarz | Ziehungsfarbe: rot | Ergebnis: verloren | Kontostand: 20
Ziehung: 5 | Einsatz: 20 | Tipp: schwarz | Ziehungsfarbe: rot | Ergebnis: verloren | Kontostand: 0